Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

01:44
nila
01:44
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
nila
01:36

June 13 2015

00:24
nila
00:23
nila
00:23
8130 6590 390
nila
00:20
9967 6a91 390
Reposted fromnazarena nazarena viaxannabelle xannabelle
nila
00:19
Reposted fromshakeme shakeme viaxannabelle xannabelle

June 11 2015

nila
23:23
nila
23:23
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
nila
23:22
0893 7f7d 390
Reposted fromasteryzm asteryzm viawhoever whoever
23:22
3030 c7af 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viawhoever whoever
23:19
1636 a516 390

Larry LaBonté

nila
23:15
nila
23:13
Decyzja oswojenia niesie za sobą ryzyko łez.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viabemypenguin bemypenguin
nila
23:05
Zawsze pociąga mnie ta mała przestrzeń - człowiek...jeden człowiek. Tak naprawdę to w nim wszystko się dzieje.
— Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viasentymentalna sentymentalna
nila
23:04
Jeśli coś chrzanisz, próbujesz następny raz i tak w kółko. Masz całe życie na to, żeby ci się udało.
— „Dziewczyna z lilią”, reż. Michel Gondry
Reposted fromkyte kyte viasentymentalna sentymentalna
nila
23:01
nila
22:39
“Urodzi­ny. Dzień gor­szy chy­ba na­wet od świąt. Pod­czas, gdy ludzie obojętnie mówią „naj­lep­sze­go”, Ty prag­niesz tyl­ko jed­nej oso­by, która spytałaby: Możemy po­roz­ma­wiać? Tak bar­dzo chcę posłuchać Two­jego głosu.”
— tak, jutro te cholerne urodziny ..
nila
22:38
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl